How to get email login code with Temp Email Getnada

After you make a purchase, you will receive your account login information, for example as follows:

10002959586565|pasword989|

QYRQ I3PL FQ5X 6LB3 6Z4I YUL2 DIOF K2HH|

davidnam212@hotmail.com|pasword989|

davidnam212@getnada.com

Go to link: https://getnada.com

Step 1: Click Add Inboxe

Step 2: Enter Email Information

Step 3: Check Email Here

Quay lại blog

Để lại bình luận

Xin lưu ý, bình luận cần được phê duyệt trước khi được đăng.